تاثیر فرم بدن در اسکیت

تاثیر فرم بدن در اسکیت

تاریخ مقاله: 1398/10/16
عوامل موثر فیزیکی در ورزش اسکیت

اسکیت ترکیبی از حرکت، سرعت ، هوازی و فکر می باشد که فرد ورزشکار باید همواره مسیر حرکت را در ذهن خود بررسی نماید و با توجه به شرایط محیطی بهترین واکنش را در لحظه نشان میدهد.

در ورزش اسکیت ویژگی های فردی و ذاتی بسیار اهمیت دارد و پس از آن میزان علاقه ، انگیزه، تلاش فردی و توجه مربیان بسیار کارآمد می باشد.

در ورزش اسکیت برخی از ویژگی های فیزکی بر فرد اثر می گذارد که در سنین پایین می توان این نوع ویژگی ها را با استفاده از تمرینات موثر و ورزشهای ساده راحت تر تغییر داد.

عضله، نیرو، شکل بدن ،انعطاف پذیری و سرعت عمل بالا فاکتور های موثر و قابل ارتقا می باشد.

عضله: عضلات بزرگتر به سرعت منقبض می شوند و این مسئله در اسکیت بسیار اهمیت دارد.

نیرو: افرادی که به اسکیت علاقه دارند همواره باید از تمامی نیروی خود بهره گیرند و اغلب افرادی که به سرعت خسته می شوند برای چنین ورزشی مناسب نمی باشند.

شکل بدن:اغلب افراد استخوانی و عضلانی برای این ورزش انتخاب میشوند چرا که این افراد از سرعت و استقامت بالایی برخوردار می باشند.

سرعت عمل بالا: اسکیت ورزشی سرعتی و قدرتی می باشد و افراد باید همواره در این ورزش میزان سرعت عمل بالایی داشنه باشند، در واقع فرد باید در لحظه نسبت به محیط و حرکات واکنش نشان دهد.

قبل از هر چیزی بازیکن باید شناختی از انواع انقباض عضللنی داشته باشد.نقش عضللت در ورزش بسیار مهم است. در اجرای هر حرکت ورزشی می بایست اول از نظر حرکت شناسی ، حرکت را مورد تحلیل و آنالیز قرار دهیم و عضلات درگیر در اجرای حرکات و نوع انقباض هایی که در اجرا مهم است را تشخیص دهیم . این کار باعث می شود که بدانیم کدام عضله به چه میزانی در فعالیت مربوطه در گیر است و به چه صورت باید عمل کند و از این طریق عضلات درگیر را تقویت و باز خورد های مناسب داشته باشیم.