خانه اسکیت حامی ورزش کودکان سندروم داون

خانه اسکیت حامی ورزش کودکان سندروم داون

تاریخ مقاله: 1398/11/26
خانه اسکیت حامی کودکانی با شرایط خاص

کودکان با شرایط ویژه همیشه در خانه اسکیت مورد استقبال بودند چون اعتقاد داریم این کودکان مثل همه افراد جامعه میتوانند که زندگی فوق العاده و بدون محدودیت داشته باشند و باید به آنها فرصت داد تا از زندگی لذت ببرند👧💜🌱🌹.

این فیلم فیلم سایه عزیز از ورزشکاران خانه اسکیت هست که سفیر سندروم داون است و توانسته در خانه اسکیت به همراه مربی خود اسکیت را فراگیرد