تمرینات off skate سری اول

تمرینات off skate سری اول

تاریخ مقاله: 1398/12/21
تمرینات بدون اسکیت باعث ارتقا مهارت اسکیت کردن میشود

تمرینات بدون اسکیت با تقویت عضلات هدف باعث ارتقا مهارت اسکیت کردن میشود که در این قسمت اول از فیلم ها میتوانید با انجام تمرین ها همراه با قهرمان خانه اسکیت در خانه تاثیر به سزایی در تمرینات اینده خود را مشاهده کنید

برای اجرای این تمرینات حتما قبل از شروع باید مراحل گرم کردن بدن انجام شود و بعد از اتمام مراحل سرد کردن بدن با دقت اجرا شود و هر کدام از این حرکات در سه ست هشت تایی باید تمرین شوند