مربیان و همکاران خانه اسکیت
سوگل شهبازی

سوگل شهبازی

مربی اسکیت

فریماه حسن پور

فریماه حسن پور

مربی ایروبیک

آصفه شاهسوندی

آصفه شاهسوندی

مربی اسکیت

ستاره معاجزی

ستاره معاجزی

مربی هوازی کودکان

نگار مولائی مقدم

نگار مولائی مقدم

مربی اسکیت

نسرین داودیان

نسرین داودیان

مربی ژیمناستیک

مهسا صفاتاج

مهسا صفاتاج

مربی اسکیت

ساناز رجبی

ساناز رجبی

مربی اسکیت

 فریده موسوی

فریده موسوی

مربی اسکیت

مهناز مولایی مقدم

مهناز مولایی مقدم

مربی اسکیت