آصفه شاهسوندی

آصفه شاهسوندی

مربی اسکیت

دارای مدرک مربیگری درجه سه اسکیت عمومی و مدرک مربیگری درجه سه اسکیت سرعت _با ۷ سال سابقه کار