فریماه حسن پور

فریماه حسن پور

مربی ایروبیک

دارای مدرک مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی _با ۸سال سابقه کار