سوگل شهبازی

سوگل شهبازی

مربی اسکیت

دارای مدرک مربیگری درجه سه اسکیت _ با 1 سال سابقه کار