زکیه کاظمی

زکیه کاظمی

مربی اسکیت

مربی درجه سه اسکیت عمومی - 1 سال سابقه کار