فریده موسوی

فریده موسوی

مربی اسکیت

دارای مدرک مربیگری درجه سه اسکیت - با 3 سال سابقه کار