ساناز رجبی

ساناز رجبی

مربی اسکیت

دارای مدرک مربیگری درجه سه اسکیت عمومی و مدرک مربیگری درجه سه فری استایل - با 3 سال سابقه کار