مهسا صفاتاج

مهسا صفاتاج

مربی اسکیت

دارای مدرک مربیگری درجه سه اسکیت -با 2 سال سابقه کار