نگار مولائی مقدم

نگار مولائی مقدم

مربی اسکیت

مدرک مربیگری درجه سه اسکیت عمومی و مدرک مربیگری درجه سه اسکیت سرعت - با 7 سال سابقه کار