ستاره معاجزی

ستاره معاجزی

مربی هوازی کودکان

دارای مدرک مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی_با 8 سال سابقه کار