اطلاعیه وزارت بهداشت برای مراکز ورزشی

اطلاعیه وزارت بهداشت برای مراکز ورزشی

تاریخ خبر: 1399/02/30
اطلاعیه وزارت بهداشت سلامت محیط و کار در مراکز ورزشی و استخرهای شنا

اطلاعیه وزارت بهداشت  و راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-19( کرونا ویروس)

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز ورزشی و استخرهای شنا است.

این راهنما جهت پیشگیری و کنترل کووید-19( کرونا ویروس) برای مدیران، مربیان، ورزشکاران و

مراجعین مراکز ورزشی شامل کلیه ورزشگاه ها، سالن های ورزش، باشگاه های بدن سازی و پرورش اندام،

استخرهای شنا و مراکز تفریحی آبی بوده و سایر قوانین، آئین نامه ها، مقررات، دستورالعملهای مرتبط با

بهداشت محیط و بهداشت حرفهای به قوت خود باقی است.